Termat dhe kushtet

Termat dhe kushtet

Ju lutemi lexoni keto kushte dhe kushtet kujdesisht, pasi ato do aplikohen per perdorimin tuaj gjate kesaj faqjeje te internetit qe i perket Trita Hospital me seli ne Tirane, Albania.

Trita Hospital eshte regjistruar ne Regjistrin e Qendres se Biznesit me Nipt M31708019T.

Duke perdorur kete faqe interneti, ju pajtoheni te lidheni me kushtet e perdorimit te meposhtme (si dhe me Njoftimin per Privatesine te disponueshem ketu).

Permbajtja

"Permbajtja" perfshin gjerat qe mund te shihni, lexoni, degjoni, shkarkoni ose qaseni ne ose permes kesaj faqeje interneti (perfshire, por pa u kufizuar ne, mesazhet, skedaret, te dhenat, softuerin, imazhet, fotografite, ilustrimet, tekstin dhe materiale te tjera).

Permbajtja qe permban kjo faqe interneti ofrohet vetem per qellime informuese te pergjithshme. Permes faqes se saj interneti, Trita Hospital ofron permbajtje per te gjithe palet interesante, duke perfshire industrine, publikun ne pergjithesi dhe profesionistet e kujdesit shendetesor.

Kjo faqe interneti nuk synon te ofroje informacion mbi pajisje mjekesore ose pajisje mjekesore in vitro ne veçanti. Pacientet, mjeket dhe profesionistet e tjere mjekesore duhet te marrin te tille informacion me burime mjekesore lokale dhe autoritete rregullatore, duke verifikuar informacionin ne dispozicion ne kete drejtim ne vendin e tyre. Ne kurre nuk do te japim pergjigje ndaj çdo kerkese per informacion ne lidhje me ndonje pajisje mjekesore te veçante.

Duhet gjithmone te merrni informacion te plote mjekesor per teknologjite mjekesore (perfshire perdorimet e tyre te dobishme mjekesore dhe efektet e mundshme te demshme) duke diskutuar drejtperdrejte me nje profesionist te kujdesit shendetesor (mjekun tuaj ose, ku eshte e pershtatshme, keshilltaret mjekesore te tjere). Asnjera nga Permbajtjet ne kete faqe interneti nuk eshte zevendesuese per keshillen mjekesore. Nese keni shqetesime ne lidhje me shendetin, duhet te konsultoheni me mjekun tuaj.

Informacioni i dhene


a) Kur kerkohet te regjistroheni te ne: (ju) duhet te na siguroni informacion te sakte, te plote dhe te azhurnuar per regjistrimin; (ju) duhet te ruani çdo emer perdoruesi dhe fjalekalim qe ju ofrojme; dhe (ju) na autorizoni te supozojme qe çdo person qe perdor kete faqe interneti me emrin tuaj te perdoruesit dhe fjalekalimin eshte ose ju ose eshte i autorizuar te veproni per ju.

b) Perveç kur njoftimi per privatesine parashikon ndryshe, çdo komunikim ose material qe dergoni ne kete faqe interneti me poste elektronike ose ne ndonje menyre tjeter, duke perfshire çdo te dhene, pyetje, koment, sugjerim ose diçka te ngjashme eshte, dhe do te trajtohet si, i jo konfidencial.

Perveç kur me pare eshte pajtuar ndryshe me shkrim, çdo gje qe dergoni behet prone e Trita Hospital dhe mund te perdoret per çfaredo qellimi, duke perfshire, por pa u kufizuar ne, riprodhimin, zbulimin, transmetimin, publikimin, transmetimin dhe postimin. Per me teper, jemi te lire te perdorim, pa pagese per ju, çdo ide, koncept, dije ose teknika te perfshira ne çdo komunikim qe dergoni ne faqe per çfaredo qellimi, duke perfshire, por pa u kufizuar ne, zhvillimin e materialeve te komunikimit.

c) Derguesi i çdo komunikimi ne kete faqe interneti ose ndryshe te Trita Hospital do te jete pergjegjes per informacionin e perfshire ne te, perfshire saktesine dhe saktesine e tij.

Nuk mund te: (i) shkaktoni nderprerje ose nderhyrje ne faqe ose servera ose softuer tjeter, aparature ose paisje te lidhura me ose permes kesaj faqe interneti (perfshire, pa u kufizuar ne, shperndarjen e viruseve kompjuterike, bombave logjike, kuajve trojane, helmuesve te kompjutereve, krimbeve, komponenteve te demshem, te dhenave te korruptuara ose softuereve ose te dhenave te tjera te rrezikshme) ose keqperdor faqen (perfshire, pa u kufizuar ne, hack-in); (ii) shkelni ndonje ligj te aplikueshem lidhur me perdorimin tuaj te kesaj faqe interneti; (iii) mbledhni ose ruani te dhena personale per perdoruesit e tjere te kesaj faqe interneti; ose (iv) ndani informacion ne ndonje menyre mbi produkte specifike, as ne raportoni ndonje ngjarje te keqe ne perdorimin e produkteve; ju lutemi dergoni çdo raport mbi ngjarje te keqe tek prodhuesit dhe autoritetet perkatese kur te jete e pershtatshme; (v) transmetoni nga ose ne faqen interneti cilindo material (a) qe eshte kercenues, fyeres, i pasjadhte, i padrejte, i fyer, i ndare, i ofendueshem, pornografik, i perçare, i thirres per urrejtje racore, diskriminues, kercenues, skandaloz, inflamat, fyer, i fyer, ne shkelje te besimit, ne shkelje te privatesise ose qe mund te shkaktoje pakenaqesi ose bezdi; ose (b) per te cilin nuk keni marre te gjitha lejet dhe / ose miratimet e nevojshme.

Ne do te bashkepunojme plotesisht me çdo autoritet zbatues te ligjit ose urdher gjyqesor qe kerkon ose drejton ne te zbuluar identitetin e çdo personi qe shkel ligjin e aplikueshem.

Kontakt

Trita Hospital, Rruga Derhemi, Tirane, Albania

Tel: +355 69 700 00 75

Email: info@trita.al

Kjo faqe eshte krijuar dhe menaxhohet ne perputhje me ligjin Shqiptare.